12th Standard

OUR SHINING STARS OF 12th C.B.S.E. / I.S.C. / MAHARASHTRA BOARD MATHS PHYSICS CHEMISTRY STUDENT’S NAMES PERCENT MARKS STUDENT’S NAMES PERCENT MARKS Karen Hudlikar 99 Mauli Shah 99 Shreya Bhattacharya 99 Agrima Sahore 99 Mariyam Ahmed 99 Navneet Dhody 99 Yash Joshi 98 Burhanuddin Gangartalai 98 Manasi Bhat 98 Richa Chhabra 98 Vaibhav Sethi 98 … Continue reading 12th Standard